Elsas hem personuppgiftspolicy i korthet

Personuppgiftspolicy

Vår hantering av dina personuppgifter

Elsas Hem med organisationsnummer 556616-0486 nedan Elsashem erbjuder dig möjlighet att via vår webbshop beställa produkter eller registrera dig för att ta del av olika typer av nyhetsbrev och erbjudanden. I vår webbshop får vi information om ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och i vissa fal ditt person- eller organisationsnummer

Elsashem värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder vår webbshop eller om du kontaktar oss.

Elsashem är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och i vissa fal ditt person- eller organisationsnummer när du gör en beställning eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Elsashem kan behöva uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Utöver detta använder vi så kallade cookies för att varukorgen ska fungera samt kunna se statistik på hur webbshoppen används.

Varför vi behandlar personuppgifter

Elsashem behandlar dina personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 1. För att fullgöra beställningar av tjänster via webbshop.
 2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev.
 3. Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.
 4. För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar.
 5. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster, men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå.
 6. För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 7. Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 8. För att skicka dig information och marknadsföring via e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss.
 9. För att kontakta dig via e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring.
 10. För att vi på uppdrag av våra partners ska kunna kontakta dig via e-post eller post för att kunna hantera din beställning och leverans.
 11. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för.
 12. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats för att den ska vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse i webbshoppen.
 13. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Vilka vi delar personuppgifter med

Vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer för att kunna leverera din order. Dessa uppgifter godkänner du att vi delar i och med att ni slutför en beställning i vår webbshop.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Elsashem sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.

Vi sparar dina uppgifter i samband med bokföringslagen och minst 7 år.

Cookies

Om du godkänner detta kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Elsashem använder cookie-filer för att varukorgen ska fungera samt viss statistik på hur webbshoppen används. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Om du väljer att inte acceptera cookies fungerar det inte att genomföra en beställning. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.

När du besöker de webbplatser som Elsashem samarbetar med kan dessa anpassas efter din användarprofil. Då måste din browser vara inställd på att acceptera cookies.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

Genom din registrering samtycker du till att Elsashem lagrar och använder de kontaktuppgifter du lämnar. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Innan vi behandlar personuppgifter gör vi dock en intresseavvägning för att avgöra om behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vid intresseavvägningen gör vi en bedömning om rätten till behandling av data enligt denna policy väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Uppgifterna som du har lämnat till oss lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatser eller erbjudanden så personliga som möjligt.

Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Elsashem, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via epost med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar, i egen regi eller för partners räkning.

Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Elsashem kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om Elsashem anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Elsashem.

Elsashem kommer att bevara dina uppgifter tills det att du återkallar ditt samtycke. I marknadsföringssyfte används dock inte information under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, max fem år efter senaste interaktion. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter tas bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så p.g.a. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella eller att vi helt tar bort dem. Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring, automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Du har dessutom rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen samt bifoga en handling som styrker din identitet.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Elsashem eller så kan du kontakta datainspektionen.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss. OBS! Denna personuppgiftspolicy kommer löpande att förfinas och uppdateras.

Elsashem
BORENSVÄGEN 66
591 62 Motala

www.elsashem.se

info@elsashem.se

Tel +46 70 956 4451

Vänta ett tag
Sidan laddas

Security System Check: - V8.46 | WFdOFF